Vikten av att följa din behandling

Följsamhet (på läkarspråk ”compliance”) är ett nyckelord när det gäller behandling av alla sjukdomar - i högsta grad RA och andra reumatiska sjukdomar. De är vad man kallar för kroniska sjukdomar, men med hjälp av olika typer av behandlingar kan sjukdomen både bromsas och lindras vilket gör det möjligt att leva ett bra liv. De senaste åren har mycket hänt när det gäller behandling av inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Nya läkemedel introduceras varje år och det finns flera nya möjligheter om en behandling inte fungerar.

Stor del patienter med reumatisk sjukdom följer inte sin ordination

Följsamhet innebär att man som patient följer den ordination man har fått av sin läkare. Tyvärr visar flera studier att en stor del av patienter med RA - så mycket som 50-70 procent - inte följer förskrivningarna av mediciner och andra rekommendationer så som livsstilsåtgärder. Detta kan leda till att sjukdomen framskrider, fler skov, mer smärta och ökade svårigheter i vardagen. 

Patientrollen har genomgått en stor förändring. För runt 50 år sedan sökte man hjälp hos doktorn när man var sjuk, och tog för givet att doktorns råd var bra och följde dem. Idag ställer många patienter större krav och läkarens roll som enda rådgivare har förändrats. Det finns en stor grupp ansvarstagande, ansvarsfulla patienter som själva gör sina val, tar ansvar för sin hälsa och klarar av det. Internet och hälsoappar har bidragit till att vi idag har möjlighet att skaffa information, både vetenskaplig och icke-vetenskaplig, om sjukdomar och behandlingsalternativ. Detta kräver ett nytt förhållningssätt hos läkarna. Det är viktigt att läkare och annan vårdpersonal i sin attityd och i sina rutiner kan klara av den mer informerade patienten.

Vanligt med negativ förhållning till sitt läkemedel

Det är tyvärr vanligt att patienter känner sig sjukare för att de måste gå på starka läkemedel. En konsekvens av det kan vara att man frångår sin ordination genom att ändra sin dos om man börjar må bättre, eller kanske sluta äta den helt.

Här är några av de orsaker som patienter har gett som förklaring till att de inte följer ordinationer och rekommendationer: 

  • Jag vägrar att vara sjuk 
  • Jag är rädd för biverkningar - behandlingen skadar min kropp
  • Jag förstår inte syftet med behandlingen
  • Jag får inte tillräcklig information
  • Det tar för mycket tid och kraft
  • Jag väger för- och nackdelar mot varandra
  • Jag känner mig inte delaktig i de beslut som fattas om min behandling
  • Läkaren lyssnar inte på mig när jag vill diskutera alternativa behandlingar

 

Konsekvenser av brist på följsamhet

Det är viktigt att du fortsätter med din behandling även om du känner dig bättre och upplever att sjukdomen är under kontroll. Din behandling kan bromsa utvecklingen, inte bota den. Risken är stor att sjukdomen blossar upp igen om du inte följer de ordinationer du fått av din läkare. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt eftersom dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

För att din behandling ska ge så bra verkan och så lite biverkningar som möjligt är det viktigt att du följer doseringsanvisningarna. Om du tar för låg dos kan det leda till att behandlingen inte längre hjälper, att du får fler skov och mer smärta. Om du i stället tar för hög dos kan effekten bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar. 

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen.

En stig som illustrerar följsamhet

Ha en öppen dialog med din läkare kring din behandling

Ta chansen att gå på dina återbesök, även om du mår bättre. Om det är besvärligt för dig att ta dig till sjukhuset kanske det räcker med att ni tar en avstämning över telefon? Det är viktigt att ha dialogen uppe för att du ska få bästa möjliga vård. Berätta för din läkare och annan vårdpersonal om rädslor för biverkningar och andra negativa upplevelser, om du skulle vilja ändra dosering eller byta till andra läkemedel som du läst om. Du kan också ta upp om du vill ha mer information om till exempel hjälpmedel och träning.

Du har rätt till att vara delaktig i din egen vård, så stå på dig! Läs mer om vad lagen säger vad gäller information om din vård och behandling.

Biverkningar som följd av läkemedelsbehandling

Vid godkännande av nya läkemedel gör Läkemedelsverket en bedömning av läkemedlets nytta och risker, där de medicinska fördelarna vägs mot riskerna med behandlingen. För att ett läkemedel ska kunna godkännas måste nyttan överväga riskerna, så som biverkningar.

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna när du har tagit läkemedlet en tid. Om du har besvärliga biverkningar ska du kontakta din läkare, och berätta hur du upplever dem. Dosen kan behöva ändras eller så kan du få prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Publicerad 2019-12-04 | Ändrad 2020-03-12
PP-INP-SWE-0060 Dec 2019